Z literatury doporučujeme:

pero

Smyslem této sekce je upozornit zájemce na historickou literaturu o raném středověku, a to nejen na starší práce, ale také aktuálně i na knihy, které nově vycházejí.

Považujeme také za důležité upozornit, že v žádném případě nejde o kompletní a vyčerpávající bibliografii, ale spíše o upozornění na základní a populární práce a příručky, které doporučujeme buď jako četbu na úvod dalšího hlubšího studia, nebo jako encyklopedické pomůcky při hledání nejrůznějších konkrétních údajů.

Zájemcům o speciálnější odborné a vědecké práce samozřejmě rádi poradíme konkrétně.Dějiny Čech a Moravy v 11.-13. století:

Josef Žemlička, Čechy v době knížecí. Praha, NLN, 1997

Vynikající práce našeho předního odborníka na český raný středověk je základní prací pro všestranné poučení o dějinách knížecích Čech (od 11. až do začátku 13. století).  Autor  nastiňuje tradiční chápáni času v raném středověku, otázky osídlení země, hraničního opevnění a zemských stezek, lze se zde dozvědět vše podstatné o hradské správě země, vojsku, soudnictví, obchodu v raném středověku. V jednotlivých kapitolách je líčena sláva a pád říše Boleslavů, upevnění české moci za Břetislava I., vítězné války Vratislava II. a zisk jeho královské koruny, zápasy o knížecí trůn a vzestup zemské aristokracie, království za Vladislava II., vnitřní kolonizace jako nástroj sociálních změn (aktivita velmožských rodů, sedláci, rozmach raných měst), Morava a "Moravané", umění a kultura, a konečně dědičné království Přemysla Otakara II.

Václav Novotný, České dějiny. I.1. Od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha. I.2. Od Břetislava I. do Přemysla I. (1034-1197), I.3. Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1197-1253), I.4. Rozmach české moci za Přemysla Otakara II. (1253-1271). Praha, Leichtrovo nakl., 1912-1937

Nejpodrobnější sepsání politických dějin Čech a Moravy daného období, které, ač od jeho vzniku již uplynula dlouhá doba, rozhodně neztratilo svou faktografickou platnost.

Velké dějiny zemí Koruny české. I. sv (do roku 1197), II. sv. (1197-1250). Praha-Litomyšl, Paseka, 1999, 2000

Nejnovější, velmi kvalitní shrnující práce o českých dějinách, navazující svým širokým záběrem a zaměřením na politické dějiny na tradici Dějin Františka Palackého a Václava Novotného (viz výše).

Petr Čornej a kol., Ilustrované české dějiny. Praha, Litera, 1996

Prozatím 4. svazkové dílo zabírající dějiny území českého státu od pravěku přes Velkou Moravu, raný český stát až po vládu posledních Přemyslovců. Dílo má mít časem celkem 24. svazků a probírat českou historii až do dnešních dnů. Text je psán duálně - česky a anglicky, ale snad i díky tomu je poměrně stručný a velice obecný. Knihy jsou nicméně postavené, jak už název napovídá, především na velkém množství, převážně barevných, ilustrací - fotografie architektury, hmotových modelů, archeologických nálezů, výřezy iluminací, plastik, reliéfů a další.Obecné dějiny Evropy:

Jacques Le Goff, Kultura středověké Evropy. Praha, Odeon, 1991

Kniha předního reprezentanta francouzské historické školy J. Le Goffa je skvělým pokusem o syntetický pohled na dějiny evropského Západu, imponujícím materiálovou šíří a jasnou koncepcí. První část knihy je přehlednou a v mnoha aspektech objevnou interpretací historického vývoje evropské společnosti v průběhu onoho tisíciletí, jež sahá od 5. do 15. století. Hlavní váha knihy však spočívá v její druhé části, rekonstruující dynamiku civilizačního pohybu, odehrávající se v tomto časovém rámci. Podává neobyčejně plastický a mnohotvárný obraz středověké společnosti - onoho světa rytířů, mnichů, kleriků, venkovanů, řemeslníků, obchodníků - s jejími materiálními i metafyzickými úzkostmi či aspiracemi. (Kapitoly: Krize římského světa, Usídlení barbarů, Pokus o germánskou organizaci, Karolinská západní Evropa, Renesance 10. století, Rozmach křesťanského světa, Španělská reconquista, Křížové výpravy, Obnova měst a obchodu, Feudální zřízení, Papežství a císařství)

Jacques LeGoff (ed.), Středověký člověk a jeho svět. Praha, Vyšehrad, 1999

Sborník příspěvků významných evropských medievalistů na různá témata - válečníci a rytíři, rolníci a zemědělci, intelektuálové a umělci, kupci a měšťané, ženy a rodina.

Ferdinand Seibt, Lesk a bída středověku. Praha, Mladá fronta, 2000

Autor vychází především z politických dějin, ale jen u nich nezůstává - všímá si důležitých momentů vývoje civilizace, společnosti a jejího duchovního světa, shrnuje poznatky ze středověké každodennosti a mentality, dotýká se otázek filosofie dějin, vypráví rovněž o vývoji umění. Přínosem knihy je její široký, celoevropský záběr.

Aron Gurevič, Nebe, peklo, svět. Praha, H&H, 1996

Kniha je věnovaná lidové kultuře středověku, navazuje volně na knížku Kategorie středověké kultury, vydanou česky v roce 1978. Podobně i Nebe, peklo, svět je věnována studiu středověké kultury, představ středověkého člověka o světě i sobě samém.

Anežka Merhautová - Dušan Třeštík, Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha, Odeon, 1983

Dílo historičky umění A. Merhautové a historika D. Třeštíka je prvním syntetickým zpracováním dějin české společnosti, kultury a umění v období od konce 9. do poloviny 13. století. Jsou zde vylíčeny historické předpoklady vzniku románské kultury a umění a postupné proměny jeho ideového obsahu. Nejvíce pozornosti je věnováno vlastnímu vývoji českého výtvarného umění v raném středověku. Jeho základem, kolem něhož se soustřeďuje velká část produkce dalších výtvarných odvětví, je monumentální architektura, jejíž zaměření se od prvotních vzorů velkomoravských, přijímaných v 10. století, postupně obrací k Německu a později i k Itálii a Francii. Architekturu pak během 11. a zvláště 12. století počínají doplňovat uměleckořemeslné výtvory (hlavně rituální předměty a dlaždice), práce sochařské a malířské. Jiným důležitým projevem českého románského umění je malba knižní, vynikající osobitou ikonografií a od 12. století produkovaná domácími dílnami, a dále mincovnictví, které už samo stačí podat názorný obraz o politických a ideových představách přemyslovského dvora. Knihu provází 210 černobílých a 90 barevných fotografií předního fotografa Prokopa Paula.Dějiny každodennosti:

Josef Petráň, Dějiny hmotné kultury. I. díl. Praha, SPN, 1985

Dějiny každodenního života od pravěku do 15. století. Obrazová publikace, představující všechny známé projevy hmotné kultury středověku, které se nám dochovaly do našich dní, byly nalezeny archeology anebo byly zachyceny na dobových výtvarných památkách (řemesla, hospodářství, bydlení, obchod, válečnictví, životní styl atd.)

Zdeněk Smetánka, Legenda o Ostojovi. Praha, Mladá fronta, 1992

Knihu nejvýstižněji charakterizuje její podtitul: "Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách". Smetánka sugestivně na základě archeologie, historie, etnologie a jiných vědeckých oborů píše příběh Ostoje, zemědělce z 12. století. Přibližuje nám dobu, ve které žil, vzhled krajiny, vsí, dvorců a usedlostí, líčí jeho celoroční každodenní život, soustředěný na zajištěný obživy celé rodiny, rekonstruuje jejich myšlenkový obzor, jejich víru v Boha i démony, popisuje dny sváteční a výjimečné události v životech prostých lidí v raném středověku.

Magdalena Beranová, Slované. Praha, Libri, 2000

Kniha poutavým a i laikům srozumitelným způsobem zachycuje dějiny Slovanů od počátků přes výboje do Evropy až po zrod, zánik i upevnění jednotlivých států a říší v Evropě do 12. století. Autorka si všímá nejen politických dějin, ale i hospodářství (vývoj zemědělství a řemesel) a také všedního života, počínaje stravou, oblečením, bydlením až po nemoci, léčení, zrození i smrt. Opomenuta není ani kultura včetně její duchovní složky.Vojenství:

Pavel Choc, S mečem a štítem. České raně feudální vojenství. Praha, SPN, 1967

Nejpodrobnější dějiny vojenství v raně středověkých Čechách (do 13. století) a střední Evropě. Vojska, bojovníci, velitelé, výzbroj, výstroj, válečné stroje, způsob vedení válek, přesuny, bitvy, zásobování etc.

Petr Klučina - Andrej Romaňák, Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby. I. díl (5-17. století). Praha, Naše vojsko, 1983

Velmi kvalitní práce věnovaná vývoji vojenství od pádu Říma po 17. století ve všech jeho aspektech - od výstroje a výzbroje vojáků, bojové techniky, po vývoj strategie a taktiky vedení války v tomto období. Kniha obsahuje jak kvalitní ilustrační perokresby tak přílohu s fotodokumentací zbraní, zbrojí a vojenské techniky.

Petr Klučina - Andrej Romaňák - Richard Marsina, Vojenské dějiny Československa. I. díl (od pravěku do roku 1526). Praha, Naše vojsko, 1985

Komplexní ucelený přehled vojenských dějin Československa od pravěku do roku 1526. (další díly pokračují až do 70-tých let 20. století, ale jsou již obsahově mimo rámec Projektu, navíc silně ideologicky ovlivněné). Autoři se nezaměřují pouze na výborně zpracovanou výstroj, výzbroj, taktiku a strategii vojsk či fortifikační architekturu, ale také na konkrétní politické pozadí, okolnosti a příčiny jednotlivých vojenských střetů v našich dějinách. Dílo obsahuje velké množství kvalitních ilustračních perokreseb a barevnou obrazovou přílohu.

Věra a Miroslav Hrochovi, Křižáci ve Svaté zemi. Praha, Mladá fronta, 1996 (1. vydání pod názvem Křižáci v Levantě, Praha 1975)

Východní středomoří - křižovatka civilizací - Diplomatické přípravy křižáckých výbojů - Výzva papeže Urbana II. - První křížová výprava - Normani a Provensálci - Konstantinopol, cíl křižáckých vojsk - Byzantská říše mezi Východem a Západem - Mezinárodní komplikace - Balduinova dobrodružství na horním Eufratu - Útok na Jeruzalém a jeho dobytí - Dělení kořisti - Zrod jeruzalémského království - Tragický osud pomocných výprav do Svaté země - Vznik rytířských řádů - Nové zápasy na severu - Léta klidu - Papež vyhlašuje druhou křížovou výpravu - Neúspěšné tažení - Česká účast na druhé kruciátě - Křižácký ideál a skutečnost - Hazardní hra a prohra dobrodruhů - Saladinův triumf - Fridrich Barbarossa v čele výpravy - Noví králové v obnoveném království - Richard Lví srdce - Osídlování Svaté země - Dobytí Konstantinopole - Latinské panství na troskách Byzance - Zápas církevní a světské moci o novou výpravu - Poslední výprava do Svaté země - Vítězství mamlúků - Pád Akkonu rozhodl - Konec křižáckého panství.

Věra Hrochová, Křížové výpravy ve světle soudobých kronik. Praha, SPN 1982

Jde o chrestomatii, t. j. výběr vyprávěcích pramenů k problematice křížových výprav. Tento soubor se neomezuje jen na jednostranný výběr faktografie a pramenů k obecným dějinám orientovaný jen na prameny západoevropské a středoevropské provenience, ale zařazuje ve větší míře prameny byzantské a arabské. Čtenáři se tak dává možnost získat všestrannější a kritičtější obraz průběhu a charakteru křížových výprav a zároveň seznamuje i s rozdílnými typy literárního zpracování, jak to odpovídá rozdílnosti kulturních tradic tří velkých civilizačních okruhů, které se během křížových výprav setkaly. Snaha o čtivost a zajímavost ukázek vedla autory k tomu, že se většinou uvádějí jen výňatky, nikoliv rozsáhlé celky.

Georges Duby, Neděle u Bouvines. 27. červenec 1214. Praha, Argo, 1996

Kniha, která patří mezi pilíře světového dějepisectví, líčí jednu z nejvýznamnějších středověkých bitev, v níž se střetli francouzský král Filip II. August a římský císař Ota IV. Brunšvický, podporovaný anglickým králem Janem Bezzemkem. Bitva u Bouvines probíhala podle pravidel, která se na křesťanském Západě vytvořila během 11. a 12. století. Základní pramen, který Duby k jejímu zachycení využívá, je kronika Viléma Bretaňského, který bitvu pojímá jako velkolepou rituální hru, jako nejskvělejší turnaj, který kdy Francie zažila. Duby tento jeho pohled v podstatě přejímá, zároveň ho však zasazuje do širšího historického kontextu. I přesto však jeho kniha působí jako neméně velkolepé drama, jehož ústředním tématem je sociologie středověké války.

Jaroslav Šedivý, Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu. Praha, Volvox Globator, 1999

Templáři neboli Chudí rytíři Kristovi a Šalamounova chrámu byli mniši a vojáci zároveň, ideální spojení osobní podřízenosti a poslušnosti církvi s vojenskou disciplínou a válečnickým uměním, jakým se ve středověku mohl chlubit málokdo. Během 12. a 13. století, dvou století svého vzestupu, slávy a pádu dosáhli obrovského bohatství a moci nejen na Středním východě, ale ve všech významných evropských zemích. Autor ve svém čtivém a poučeném vyprávění sleduje dějiny řádu od jeho vzniku v r. 1119 v Jeruzalémě, jejich činnost vojenskou i ekonomickou (templáři založili své pohádkové bohatství především na spolehlivém a sofistikovaném bankovním systému), jejich působení v Evropě po definitivním dobytí Palestiny muslimy a především pád řádu po procesu, v němž čelili obvinění z kacířství, procesu iniciovaném a provedeném francouzským králem Filipem IV. Sličným na začátku 14. století.

V. J. Hauer, Vývoj pozemního válečnictví slovem i obrazem. Praha, Československý vědecký ústav vojenský, 1929

Starší dílko pojednávající o vývoji vojenství od Antiky po I. světovou válku. Zajímavé údaje obsahující porovnání antického válečnictví, ranného a vrcholného středověku a renesance doplněné o obrazovou přílohu kvalitních perokreseb.Monografie:

Barbara Krzemińska, Břetislav I. Praha, Melantrich, 1986

Velice poutavý a čtivý životopis přemyslovského knížete Boleslava I. (vládl 1034-1055). Cílem syna Oldřicha a Boženy bylo vyvést český stát z hluboké krize, v níž se ocitl na přelomu tisíciletí, a upevnit jeho postavení navenek i zevnitř. Čtenář se dozví o politických činech jeho předchůdců Jaromíra a Oldřicha, o Břetislavově únosu a svatbě s Jitkou ze Schweinfurtu, dobytí Moravy, držené Polskem, o proslulém tažení Čechů pod Břetislavem do Hnězdna a vyzvednutí a přenesení ostatků sv. Vojtěcha. Podrobně je zachycen Břetislavův dramatický boj proti císaři v letech 1040 a 1041 a jeho budování silného přemyslovského státu.

Josef Žemlička, Přemysl Otakar I. Praha, Svoboda, 1990

Na kamenném stolci uprostřed pražského hradu se často střídají vládci dosazovaní i sesazovaní libovůlí svých družin či mocnějších sousedů. Zemi kryje z větší části dosud neprostupný prales, města neexistují, řemeslo je v plenkách, šlechta je spíše hordou bojovníků, vysilující se v neustálých šarvátkách. Taková byla situace před nástupem prvního z tzv. posledních Přemyslovců - Přemysla Otakara I. Zejména období jeho druhého panování (1197-1230) je obdobím, kdy se český stát neuvěřitelně rychle vymanil z raně středověkých pout a zaujal klíčové postavení ve střední Evropě. Z bezvýznamných přemyslovských knížat se rázem stali mocní králové, kteří zasahovali do dění nejen v nejbližších okolních říších. Královský titul a další výsady udělované českému králi římskými králi a císaři (nejznámější je Zlatá bula sicilská z roku 1212) byly podmíněny bouřlivým rozvojem českých zemí a současně skýtaly záruku, že tento vývoj nebude dočasný. Rozdíl mezi stavem země v době Přemyslova nástupu a v okamžiku, kdy trůn předává svému dědici je přímo propastný.
(Kapitoly: Otcovské dědictví - Za královskou korunou - Dvojvládí v říši a česká politika - Středověká kolonizace, počátky městského zřízení - Nová tvář české společnosti - Panovník a stát - vzdělanost a kultura pozdně románského období)

Miloš Šolle, Po stopách přemyslovských Děpolticů. Praha, Vyšehrad, 2000

Drobná knížka významného archeologa o vedlejší větvi přemyslovského rodu, kouřimských Děpolticů (z 12. století). Z této větve se rekrutovali nejúspěšnější velitelé přemyslovských vojsk.

Kateřina Charvátová, Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142-1420. I. sv. Fundace 12. století. Praha, Karolinum 1998

První svazek obsahuje úvodní kapitoly k celé práci (obšírná charakteristika řádu, jeho počátky u nás, prameny, literatura), a monografická zpracování dějin opatství tvořících první vlnu cisterciáckých fundací v Čechách (Sedlec, Plasy, Nepomuk, Hradistě, Osek). Zabývá se vztahy jednotlivých klášterů k řádu, kurii nebo panovníkovi, majetkovou držbou, klášterní ekonomikou a kolonizací, doplněny jsou i stavební a umělecké dějiny, doplněny jsou posloupnosti opatů a neotřelé fotografie, mimo jiné zdůrazňující podíl cisterciáků na kultivaci krajiny.

Georges Duby, Vznešené paní z 12. století. I. díl. Brno, Atlantis 1997

První díl trilogie o vznešených paních francouzského středověku na příbězích šesti žen z nejvyšších vrstev společnosti 12. století představuje různé stránky složité a tvrdé reality ženského údělu na pozadí barvitého obrazu doby. Odpovídá na otázku, zda se ve 12. století skutečně zrodila láska v moderním slova smyslu, a ukazuje, jak jednotlivé - často protichůdné - etapy tohoto zrodu byly determinovány velmi konkrétními společenskými potřebami a možnostmi té doby.

Georges Duby, Vznešené paní z 12. století. II. díl. Brno, Atlantis 1999

Druhý díl trilogie dává nahlédnout do každodenního života skutečných žen vysoké společnosti té doby, které přežívaly ve vzpomínkách svých potomků a v genealogických spisech.

Georges Duby, Vznešené paní z 12. století. III. díl. Brno, Atlanis 1999

V posledním díle trilogie Duby ukazuje, jaké představy o ženách měli duchovní té doby a jak si je zdůvodňovali.Další užitečné knihy pro zájemce o historii:

Ivan Hlaváček - Jaroslav Kašpar - Rostislav Nový, Vademecum pomocných věd historických. Praha, H&H, 1994

Praktická příručka se všemi důležitými a nezbytnými informacemi o paleografii (nauce o historických písmech), chronologii (o času a způsobech datování v historii), genealogii (o rodokmenech), historické metrologii (historických mírách a vahách), diplomatice (nauce o listinách), kodikologii (o psaných knihách), sfragistice (o pečetích), heraldice, epigrafice (nauce o nápisech) a numizmatice (nauce o měnách a platidlech). U každého oddílu je samozřejmě bohatý soupis další literatury.

František Honzák a kol., Evropa v proměnách staletí. Praha, Libri, 1997

Univerzální příručka přináší základní informace o asi 1000 evropských územích: říších, státech i státečcích, provinciích, oblastech či krajích v období od starověku po současnost. Zachycuje proměny názvů území, historicko-geografický vývoj, dynastické a státoprávní změny, války, revoluce i etnické konflikty. Součástí textu je i na 350 tabulek s více než 10000 údaji - jmény zachycujícími posloupnost císařů, carů, králů, kurfiřtů, vévodů, markrabat, lantkrabích, knížat, hrabat, fojtů, papežů, arcibiskupů, biskupů, řádových velmistrů, správců, usurpátorů, sultánů, regentů a dalších vládců. V podobném záběru a rozsahu nebyly tyto údaje u nás dosud publikovány.

Otto Zwettler, Čítanka k obecným dějinám středověku. PF MU Brno, 1992

Čítanka, obsahující v češtině všechny důležité dobové texty ke studiu dějin středověku od pádu říše římské do 15. století.

 

ÚvodÚvodČlánky

 

TOPlist