projekt


1. Co je Curia Vitkov?
2. Počátky šlechty a kolonizace
3. Velmožská sídla
4. Panské kostely
5. Hospodářské zázemí
6. Curia Vitkov - náhled

 Literatura:

Breuers, D. 1999: Na hradech, v klášterech, v podhradí., Praha.
Donat, P. 1980: Haus, Hof und Dorf in Mittleuropa vom 7.-12. Jahrhundert., Berlin.
Chotěbor, P. – Smetánka, Z. 1985: Panské dvory na české středověké vesnici. Archaeologia historica 10, s. 47-56
Hejna, A. 1978: Venkovská opevněná sídla 10.-13. století v Čechách. Problematika jejich studia a výsledky dosavadního výzkumu., Archeologické rozhledy 28, 279-290.
Hejna, A. 1983: Příspěvek ke studiu malých opevněných sídel doby přemyslovské v Čechách., Památky archeologické LXXIV/2, 366-436.
Klápště, J. 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka., Most.
Klápště, J. 2005: Proměna českých zemí ve středověku., Praha.
Kováčik P. 1999, Záblacany, jejich ekonomika a služební organizace aneb odpovědi a otázky, Archaeologia historica 24, s. 81-89
Meduna, P. 1997: Curia Radunice., Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 3, s. 31-33.
Mencl, V. 1965: Panské tribuny v naší románské architektuře. Umění 13, s. 29-62.
Merhautová, A. 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha
Nekuda, V. 2000: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Sv. 3. Brno
Petráň, J. 1985: Dějiny hmotné kultury I 1/2., Praha.
Richter, M. 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera., Praha
Sláma, J. 1986: Střední Čechy v raném středověku II. Hradiště, příspěvek k jejich dějinám a významu., Praha
Smetánka, Z. 1992: Legenda o Ostojovi., Praha.
Štěpánek, M. 1965: Opevněná sídliště 8.-12. století ve střední Evropě., Praha
Tomas, J. 1983: Řemeslníci 11.-13. století v českých zemích v písemných pramenech., Archaeologia historica 8, s. 73-84.
Varhaník, J. 1999: Středověký vesnický kostel jako refugium. Archaeologia historica 24, s. 213-317
Velímský, T. 1998: Trans montes, ad fontes! K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech., Most.
Žemlička, J. 1997: Čechy v době knížecí. Praha.
Žemlička, J. 1999: Středověká kolonizace v pojetí Františka Palackého a současný stav výzkumu., in: František Palacký 1798/1998. Dějiny a dnešek. Praha, s. 106-108
Žemlička, J. 2002: Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti. Praha

 

Co je Curia Vitkov?

TOPlist