Spolek pro živou historii Curia Vitkov
sdružení

 

Kdo jsme a čím se zabýváme?

Hlavní náplní činnosti spolku Curia Viktov je praktické rekonstruování hmotné kultury z doby raně středověkého přemyslovského státu, vymezené aktuálně dobou panování Břetislava I. (1035) a počátkem vlády Přemysla Otakara I. (1198) – tedy především 11.-12. století. Členy našeho spolku jsou milovníci historie z celé České republiky, kteří se studiem historie a její veřejnou prezentací („oživováním“) zabývají především ve svém volném čase. Kromě samotného budování a údržby velmožského dvorce a řemeslnické osady se věnujeme zejména výrobě replik oblečení, předmětů denní potřeby a rekonstruování a osvojování si různých výrobních technik. Zabýváme se rovněž dobovým vojenstvím. Jedním z důležitých cílů sdružení je prezentace jeho práce směrem k veřejnosti: snažíme se svojí činností podporovat zejména u dětí cit a vztah k přírodě, úctu k rukodělné práci i vztah k historii a k vlastním historickým kořenům, chceme divákům nabídnout i nové a nezvyklé zážitky a příjemně strávený volný čas. Informace o našich akcích naleznete v kapitole akce.

Původní stanovy našeho sdružení zaregistrované na MV ČR dne 13.10.1999, doplněné o registraci u ČSÚ 13.10.1999 a FÚ v Liberci dne 27.1.2000 a následné potvrzení o změně názvu subjektu z původního "Občanské sdružení Wothanburg" na "Curia Vitkov o.s." ze dne 1.3.2007 jsou k nahlédnutí zde.

Aktuální seznam členů spolku:

- Jakub Jirásek
- Jana Kolaja Ehlerová
- Jaromír Kučera
- Jitka Civínová
- Ladislav Tomič
- Martin Jaroš
- Michal Průša
- Ondřej Plajdička
- Pavel Suchánek
- Petr Čížek
- Petr Boušek
- Petr Šrámek
- Václav Průša
- Věra Marec
- Zdeněk Linka

Mimo tyto stálé členy nás samozřejmě podporuje další řada externistů, sympatizantů a přátel sdružení a našeho projektu.

 

 

Velmožský dvůr a osada

Nejviditelnější částí činnosti spolku je stavba volné repliky velmožského dvorce.  Naším záměrem není vybudovat turistickou atrakci v podobě pseudohistorické umělé památky, ale naopak živé místo, které slouží setkávání lidí, které spojuje zájem o historii a její "oživování".

 

sdružení

 

Autenticita

Stěžejním kritériem činnosti našeho spolku je autenticita. Při výrobě replik oděvů, doplňků, předmětů denní potřeby a dalších řemeslných výrobků používáme autentické přírodní materiály a volíme historicky doložené techniky, správnost zvolených postupů ověřujeme i praktickým užíváním předmětů v praxi. Při rekonstrukcích se inspirujeme nebo přímo vycházíme z archeologických nálezů, obrazových i písemných pramenů i etnologických pozorování. Usilujeme také o autenticitu v oblasti ideové: například kladením důrazu na sociální kontext, na snahu rekonstruovat a následně prezentovat konkrétní společenskou hierarchii tehdejší společnosti, poukazovat na specifické rysy dobových mentalit a podobně. Přirozeně zde úzce spolupracujeme s profesionálními archeology, historiky a etnology.

 

Sdružení

 

Řemesla

Rukodělná činnost je jednou ze stěžejních aktivit členů. Je vedena jednak snahou o naše vlastní vybavení potřebnými dobovými artefakty, ale též úsilím o osvojení si dobových dovedností a znalostí. Ty se pak následně snažíme předat dalším zájemcům: výsledky našeho studia historických pramenů, odborné literatury i získaných praktických zkušeností zpřístupňujeme na našich webových stránkách, na veřejných akcích, které pořádáme nebo kterých se účastníme, jakož i prostřednictvím přednášek, seminářů a konzultacemi konkrétních problémů. Z konkrétních řemesel disponujeme kompletním programem výroby oděvů a textilnictví: předvádíme například tkaní na tkalcovském stavu, na tkacích destičkách a hřebenovém stavu, krosienkování, karetkování, vyšívání a samozřejmě výrobu oděvů. Zabýváme se zpracováním kůže: výrobou oděvních součástek, šitím bot, zhotovováním štítů atd. Věnujeme se také výrobě keramiky, tesařství a řezbářství, výrobě typických raně středověkých šperků a ozdob. Požadavku autenticity (v rámci projektu) podřizujeme i stravování, bydlení a táboření či cestování, a to samozřejmě nejen v létě, ale v průběhu celého roku.

 

řemesla

 

 

Boj a vojenství

Součástí naší prezentace hmotné kultury raně středověkého státu Přemyslovců je i vojenství. Hlavní zájem směřuje opět především k poznání historie a její pokud možno autentické prezentaci: na základě studia pramenů rekonstruujeme podobu a způsob používání dobových zbraní, zbrojí a táborového vybavení, obnovujeme charakteristické výrobní postupy (disponujeme například vybavenou dílnou na výrobu kroužkové zbroje), a vše představujeme divákům v rámci kompletně zařízeného dobového vojenského tábora. Rekonstruujeme také historickou obléhací techniku. Jednou ročně též  pořádáme velké setkání šermířů, jehož smyslem je divákům v praxi a ve velkém měřítku (za účasti několika desítek účinkujících) představit podobu a průběh vojenských akcí, které spoluurčovaly chod dějin našeho státu.

 

válka
Takto vypadá boj a válka v našem pojetí - na našich akcích situovaných do 12.st. a 13.st.

 

Letní tábory

Pravidelnou akcí v kalendáři spolku jsou rovněž každoroční letní tábory, pořádané v areálu dvorce Curia Vitkov první dva červencové týdny. Náplní je především práce přímo na staveništi dvorce, část dne je však vždy věnována workshopům, zaměřeným na seznámení se základními historickými údaji a hlavně praktickými dovednostmi v rámci zvolených řemesel. Areál dvorce se nachází mimo civilizaci, na kopci na pomezí  Jizerských a Lužických hor a zájemci o aktivní pobyt v přírodě se proto obvykle věnují i výletům, cyklistice, táborovým hrám, airsoftu, koupání v nedalekém přírodním koupališti. Podrobnější informace naleznete zde.

tabory

 

Další aktivity

Základnou spolku je areál dvorce v katastru obce Horní Vítkov u Chrastavy v Libereckém kraji, ze kterého se také rekrutuje část členstva. Jeho větší část nicméně pochází z ostatních regionů České republiky, zejména z Prahy a Středočeského kraje či z Moravy (Brno). I proto není činnost sdružení výlučně vázaná jen na Liberecko. Kromě pravidelného setkávání členů a informování se o aktuálním dění v oboru pořádáme i společné workshopy, návštěvy výstav, exkurze a výlety, spojené s poznáváním významných archeologických a historických lokalit a kulturních památek u nás i v zahraničí.

 

Lorsch

 

Vítáme další zájemce

Pro aktivní účast na našich akcích není nezbytně nutné být členem, rádi přivítáme i externí zájemce o spolupráci. Pokud by jste se ale chtěli na činnosti sdružení podílet ještě aktivněji a ovlivňovat i jeho další směřování, můžete se stát jeho členy se všemi jeho právy a povinnostmi. Z naší strany vyžadujeme toliko roční čekatelskou lhůtu pro bližší vzájemné poznání a také kvůli postupnému nutnému vybavení budoucího člena dobovým oděvem a základním vybavením. Podrobnější informace naleznete zde.

 

sdružení

Přidejte se

TOPlist